Campanya de Consum Responsable – Societat sostenible 2010

“Desenvolupar el sentit d’allò suficient és el camí cap a la satisfacció. Cadascú com a individu cal que trobi el seu propi equilibri sostenible.”

Es tracta de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible (DHS) de la UdG i la Coordinadora d’ONG Solidàries posem en marxa una nova edició de la campanya per sensibilitzar la ciutadania envers el consum responsable.

Consum Responsable 2010

Calendari 2010

El calendari presenta un focus de reflexió per a cada mes de l’any. D’aquesta manera, la campanya pel consum responsable serà present durant tot el 2010. En la seva elaboració s’ha procurat abordar aspectes diferents als inclosos al calendari de l’any anterior perquè l’objectiu és incitar a la reflexió en un sentit ampli i mostrar l’heterogeneïtat i amplitud de les conseqüències del nostre consum, així com donar les eines (mitjançant els consells pràctics) per consumir responsablement. Els temes inclosos al calendari 2010 són:

Hiperexplotació de la força de treball (gener), nova cultura de l’aigua (febrer), geopolítica vinculada a l’energia (març), deute ecològic amb els països empobrits (abril), extracció de riqueses com el coltan (maig), la publicitat (juny), les empreses farmacèutiques (juliol),decreixement (agost), denúncia de les transnacionals (setembre), el codesenvolupament com a eina per superar els desequilibris (octubre),formes predominants de transport (novembre), il·luminació de Nadal (desembre).

Energia Eòlica

Aproximadament el 2% de l’energia que arriba del sol es transforma en energia cinètica dels vents atmosfèrics. El 35% d’aquesta energia es dissipa en la capa atmosfèrica a només un quilòmetre per sobre del sòl. De la resta, hom estima que per la seva aleatorietat i dispersió només se’n podria utilitzar una tretzena part, quantitat suficient per abastir 10 vegades el consum actual d’energia primària mundial. D’aquí, se’n desprèn el seu enorme potencial i interès.

En l’actualitat, la manera habitual d’aprofitar el vent és mitjançant la utilització d’aerogeneradors d’eix horitzontal. Són màquines amb rotor a sobrevent que acostumen a muntar tres pales i incorporen un generador, el qual s’encarrega de transformar l’energia continguda en el vent en electricitat. Posteriorment, aquesta electricitat és transportada a través de la xarxa elèctrica per abastir els diversos punts de consum. Un grup d’aerogeneradors constitueix un parc eòlic.

Hi ha, òbviament, altres aeroturbines, segons la seva tipologia: d’eix vertical, amb dues pales, multipales, amb rotor a sotavent i de mides molt diverses: des de petits aerogeneradors de menys d’un metre de diàmetre i potències inferiors a 1 kilowatt fins a enormes màquines de més de 100 m de diàmetre i més de 5.000 kW de potencia nominal. N’hi ha que estan situades terra endins, a la línia de costa o mar endins.

Es fan servir per generar electricitat a gran escala o per al subministrament elèctric d’habitatges aïllats, per bombejar aigua o, en un futur proper, per generar hidrogen o dessalar aigua de mar…

Pla d’Energies Renovables 2005-2010

El Pla d’Energies Renovables 2005-2010 actualment en vigor va ser aprovat pel Consell de Ministres el 26 d’agost del 2005.
El PER ha estat elaborat amb el propòsit de reforçar els objectius prioritaris de la política energètica del Govern, que són la garantia de la seguretat i la qualitat del subministrament elèctric i el respecte pel medi ambient, i amb la determinació de donar compliment als compromisos d’Espanya en l’àmbit internacional (Protocol de Kyoto, Pla Nacional d’Assignació), i als que es deriven de la nostra pertinença a la Unió Europea.

El fort creixement de la intensitat energètica dels darrers anys ha estat una raó addicional de pes a l’hora d’elaborar el nou Pla.

Segons allò que preveu el Pla, el 12,1% del consum global d’energia al 2010 serà abastat per fonts renovables, contribuint a la producció del 30,3% del consum brut d’electricitat. Els biocarburants aportaran un 5,83% del consum de gasolina i gasoil per al transport.

L’import total de la inversió prevista en el Pla és de 23.598.641 miles de euros .

La seva posada en marxa, conjuntament amb el Pla d’Acció 2005-2007, i més recentment amb el nou Pla d’Acció 2008 – 2012 (PAE4+), de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica, han de permetre reduir els nostres consums d’energia i minorar la nostra dependència energètica de l’exterior, i alhora contribuiran de manera essencial a reduir la contaminació.

Sensibilitzar els ciutadans

L’objectiu final de la campanya de sensibilització és aconseguir la contribució dels consumidors als objectius estratègics d’estalvi en aquesta matèria que té Espanya.
Cal tenir en compte que els ciutadans (a la llar i amb els nostres vehicles particulars) som responsables del 30% del consum total d’energia del país i que aquest percentatge es pot reduir sensiblement mitjançant la suma de conductes individuals relacionades amb el canvi de certs hàbits i la utilització intel•ligent dels electrodomèstics, la il•luminació, la compra d’equips o la utilització del vehicle.

En aquest sentit, es poden destacar algunes dades rellevants. Per exemple, que si s’evitessin l’1% dels trajectes en cotxe privat per anar a la feina en favor del transport públic, s’aconseguiria un estalvi anual de fins a 20 milions de litres de combustible, 49.000 tones de CO2 i 17 milions d’euros, en cost d’energia. En el cas de la il•luminació, només que cadascuna de les 13,5 milions de llars espanyoles instal•lés una bombeta de baix consum, s’estalviarien fins a 200 milions d’euros a l’any, en cost d’energia, a més de 2 milions de tones de CO2. Per cada grau de temperatura que abaixem la calefacció o apugem l’aire condicionat, podem arribar a estalviar fins un 7%. Amb la conducció eficient, és a dir, de forma suau, sense accelerades i amb els pneumàtics amb la pressió correcta, també podem reduir-ne el consum fins a un 15%. I un altre exemple: la relació de consum per viatger en transport públic és tres vegades menor que en el cotxe.

La marca

Es tracta d’una “logo-marca” que visualment reflecteix l’acció d’una mà sobre un interruptor. Incorpora, també, el concepte “Estalvia Energia” i els colors que la representen són el vermell i el groc, igual que en totes les identificacions dels organismes ministerials, com a expressió del que és públic.

La seva aplicació transcendirà a la de la campanya ja que neix amb el propòsit de signar totes aquelles actuacions, projectes i programes que es duen a terme en l’àmbit d’implantació de les mesures previstes en el Pla d’Activació i Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica per a Espanya la qual posa en joc recursos públics per valor de 2.367 milions d’euros. La nova marca, en definitiva, neix amb la vocació d’identificar aquestes accions, dutes a terme amb el suport públic.
Algunes d’aquestes accions afecten directament els ciutadans i és en la seva difusió quan es farà ben visible la marca d’”Estalvia Energia”; les accions i mesures com el Pla RENOVE d’electrodomèstics, el Pla de renovació del parc de vehicles, els plans de mobilitat urbana i promoció de cotxes elèctrics, el programa de substitució de bombetes incandescents per les de baix consum, rehabilitació de l’envolupant tèrmica dels edificis, promoció de la conducció eficient, etc.

Accediu als spots de la campanya

El conjunt de la campanya, inclòs el llançament de la marca, respon a la signatura d’un conveni de col•laboració signat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i la Reial Federació Espanyola de Futbol Reial Federació Espanyola de Futbol que inclou, a més de la prescripció dels jugadors en els mitjans de comunicació, la presència de la marca i consells d’estalvi en els estadis. De la mateixa manera, es duran a terme accions directes amb els ciutadans en l’àmbit de la celebració de partits i instal•lacions esportives, incloent la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), així com actuacions a la xarxa, etc. En l’àmbit d’aquest mateix acord de col•laboració, l’IDAE realitzarà una auditoria energètica a l’esmentada Ciudad del Fútbol, seu de la Selecció Espanyola, per optimitzar els seus consums energètics en il•luminació, climatització, etc., i estudiar la possibilitat d’implantar energies renovables. L’objectiu és convertir en exemplificant aquest emblemàtic conjunt esportiu.

La signatura d’aquest conveni s’inscriu en el marc d’accions de sensibilització i difusió previstes en el Pla d’Activació d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2011 l’objectiu del qual és que Espanya, amb una dependència energètica de subministraments externs superior al 80%, aconsegueixi al final del període reduir el consum energètic en 44 milions de barrils de petroli o, el que és el mateix, l’equivalent al 10% de les nostres importacions anuals de cru.

Campanya de sensibilització ciutadana Estalvia energia

La contribució dels consumidors a l’estalvi d’energia és una qüestió estratègica ja que som responsables del 30% del consum total d’energia a Espanya.

Campanya de sensibilització ciutadana Estalvia energia

En aquesta campanya utilitzem un logo-marca que identificarà les accions, projectes i programes que s’estan duent a terme dintre del Pla d’Activació d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2011.