Enllumenat Interior

Glossari tècnic del Pla Renova’t d’enllumenat interior.

 • Flux lumínic: La potència (W) emesa en forma de radiació lluminosa, a la que l’ull humà és sensible.
 • Vida útil: Temps de funcionament en condicions i característiques adequades, en funció de la depreciació i/o mortaldat.
 • Il·luminància mitja: Flux lluminós que rep una superfície. Les seves unitats són els lux.
 • Lúmen: Unitat de mesura del flux lluminós produït per una làmpada.
 • Watt: Unitat de mesura de la potència elèctrica consumida per una làmpada.
 • Volt: Unitat de mesura de la tensió generada per un circuit elèctric.
 • Eficàcia de la làmpada: Relació entre flux lluminós produït i Watt consumit per fer-ho. Les làmpades amb major producció de flux lluminós per Watt d’entrada redueixen els costs de la il·luminació.
 • Bombeta incandescent: És la menys eficient en quant a consum d’energia, la llum es produeix mitjançant l’escalfament d’un filament amb forma d’espiral.
 • Bombeta de baix consum: Utilitza tecnologia electrònica avançada per produir una llum molt compacte i eficient que consumeix menys electricitat que les bombetes incandescents ordinàries.
 • Bombeta fluorescent: Utilitza molt poca electricitat i dura molt de temps.
 • Bombeta hal·lògena: Produeix el doble de llum i dura el doble de temps que una bombeta incandescent. Genera una gran quantitat de calor i el seu consum elèctric és notable.
 • Fluorescent lineal: Llum fluorescent amb forma de tub recte, utilitza molt poca electricitat i dura molt de temps.
 • LEDS: Díode que genera llum quan condueix, produïda per la ‘recombinació’ de portadors de corrent. La intensitat de la llum emesa depèn del valor de la intensitat del corrent. Llarga vida útil i possibilitat de diferents colors.
 • Làmpada de descarrega d’halogenurs metàl·lics: Les làmpades d’halogenurs metàl·lics compten amb una bona eficàcia lluminosa i una bona reproducció cromàtica. Vida útil alta. Color de llum blanc.
 • Regulador: Dispositiu elèctric que permet controlar la producció de llum d’una làmpada.
 • Detector de presència: És un dispositiu que activa o desactiva automàticament el mecanisme a què estigui connectat, en funció de si existeix presència o no.
 • Balast electrònic: Balast amb microprocessador controlat que manté el nivell de lúmens de la làmpada durant més temps que els balasts tradicionals. Baix nivell d’encesa a només 3A per equip. Funciona de forma silenciosa. Arriba a la seva màxima potència en menys d’un minut.