Habitatges Particulars

Glossari tècnic del Pla Renova’t de finestres, obertures i proteccions solars

 • Bastiment: Marc de fusta, de ferro, d’alumini, etc., collat a l’obra i al qual resten subjectes amb frontisses els batents d’una obertura. (1) Veure imatge del “Diccionari visual de la construcció” (6).
 • Buit d’obra: Obertura situada en un pany de paret. (1)
 • CE: veure marcatge CE.
 • Certificat FSC: procés d’avaluació al que es sotmet de forma voluntària una Unitat de Gestió Forestal, i que és realitzat per una tercera part independent (entitat certificadora). Aquest procés culmina amb un certificat FSC, que garanteix al consumidor que els productes forestals procedeixen de boscos aprofitats de forma racional, d’acord als Principis i Criteris del FSC, els quals defineixen els nivells mínims de bona gestió per als boscos de tot el món. (4)
 • Certificat PEFC: certificació que garanteix que els productes de fusta i paper provenen de boscos gestionats de forma sostenible. El certificat l’emet una tercera entitat independent. (5)
 • Claraboia: finestra situada a la coberta d’un edifici.
 • Corró: tub al voltant del qual s’enrotlla una persiana enrotllable. Veure imatge del “Diccionari visual de la construcció” (6).
 • Envolupant: Superfície formada pels elements d’un edifici que envolten els espais condicionats i els aïllen i protegeixen de l’exterior. (1)
 • Factor d’ombra: És la radiació incident en un forat que no és bloquejada per la presència d’obstacles de façana tals com trencaments de façana, voladissos, tendals, sortints laterals o altres. (2)
 • Factor solar: És el quocient entre la radiació solar a incidència normal que s’introdueix a l’edifici a través del vidre i la que es produiria si el vidre es substituís per un forat perfectament transparent. El factor solar és proporcionat pel propi fabricant en les especificacions tècniques del producte. (2)
 • Factor solar modificat (Fs): Producte del factor solar pel factor d’ombra. (2)
 • FSC: veure Certificat FSC.
 • Gelosia: enreixat de pedra calada, de ceràmica, de llistons… que es posa a una finestra o altra obertura per deixar passar l’aire i poder mirar sense ser vist des de l’exterior. (1)
 • Habitable: veure recinte habitable.
 • Lamel·les: protecció solar composada per un conjunt de d’elements de proporció estreta i allargada unides mitjançant un marc. El material pot ser fusta, alumini, pvc… Les lamel·les poden ser fixes al marc o orientables. El conjunt de lamel·les fixat al marc pot ser fixe, corredís o batent. Veure imatge del “Diccionari visual de la construcció” (6).
 • Marc: element de subjecció del vidre en una obertura. Pot ser de fusta, alumini, ferro o PVC. Pot ser fixe, batent, corredís o oscil·lobatent.
 • Marcatge CE: passaport tècnic que s’aplica a un producte indicant la conformitat amb la part harmonitzada de la Norma Europea EN que li correspongui (UNE EN 14351-1 en el cas de les finestres i portes peatonals exteriors). Això significa que el producte pot ser comercialitzat a tota la UE, però s’ha de comprovar que el producte compleix els requisits del lloc d’utilització, per exemple els requisits del Codi Tècnic de l’Edificació en el cas d’Espanya.
  El marcatge CE no és una marca de qualitat ni implica, per tant, que el producte ofereix unes garanties o prestacions de qualitat extres; el marcatge CE és el compliment d’uns requisits mínims relacionats amb la seguretat i un requisit imprescindible legal per a què es pugui comercialitzar el producte. El fet de disposar de marques de qualitat no eximeix de la obligació de disposar del marcatge CE. Font: ASEFAVE. (3)
  Imatges extretes del document: “Marcado CE para ventanas y puertas peatonales exteriores. Preguntas frecuentes.” Documento elaborado por Asefave (asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 • PEFC: veure Certificat PEFC.
 • Persiana: Tanca en una porta, en una finestra, etc., formada per una sèrie de llistons plans o làmines metàl·liques paral·lels sovint giratoris emmarcats per un bastiment o fixats en dues o més bandes longitudinals formant com una cortina. (1) Caixa de persiana: Espai on queda recollida la persiana. Veure imatge del “Diccionari visual de la construcció” (6).
 • Pont tèrmic: punt de l’envolupant de l’edifici amb menor grau d’aïllament. És un punt per on es transmet més energia (més pèrdues d’energia a l’hivern i guanys a l’estiu). A més, a l’hivern, a l’entrar en contacte la humitat de l’ambient interior amb els ponts tèrmics, la humitat condensa al trobar-se amb una superfície més freda, podent-se produir fongs. Un pont tèrmic comú és el contorn de les finestres i les caixes de persianes, així com la trobada entre el forjat (element constructiu que separa en horitzontal dues plantes) i la façana.
  La definició del Codi tècnic de l’edificació és la següent: “zones de l’envolupant de l’edifici en les que s’evidencia una variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi del gruix del tancament, dels materials utilitzats, per penetració d’elements constructius amb diferent conductivitat… el que comporta una minoració de la resistència tèrmica respecte de la resta de tancaments. Els ponts tèrmics són parts sensibles dels edificis on augmenta la possibilitat de producció de condensacions superficials, en la situació d’hivern o èpoques fredes.” (2)
 • Pont tèrmic, trencament del: l’alumini, material de la majoria de marcs de fusteries actuals, és conductor de l’energia. A través del marc es perd energia a l’hivern i es guanya a l’estiu. Per a solucionar aquest problema, els marcs d’alumini poden incorporar una cambra d’aire que separa la capa exterior del marc de la part interior. D’aquesta forma augmenta l’aïllament del marc. Per aquest motiu és important que els marcs d’alumini siguin amb trencament del pont tèrmic.
  Finestra “Saphir” FX sense trencament del pont tèrmic.
  Font: www.technal.es
  Finestra “Saphir” FXi 65 sense trencament del pont tèrmic.
  Font: www.technal.es
 • Premarc: element constructiu que fixa el marc d’una obertura a la part massissa de la paret o façana.
 • Protecció solar: element constructiu que serveix per a disminuir la incidència de la radiació solar a dins d’un edifici a través de les obertures, mitjançant la projecció d’ombra sobre aquestes. L’enfosquiment interior pot ser total o parcial. Són tipus de proteccions solars les persianes, els tendals, les lamel·les i les gelosies. Veure imatge del “Diccionari visual de la construcció” (6).
 • Protecció solar tipus “screen”: tipus de cortina enrotllable. En funció de la posició d’aquest tipus de cortina, pot tenir funció de protecció solar o no. Si es situa a l’interior de l’edifici, serveix per a tamisar la llum, però no evita que la radiació penetri, i per tant, no es pot considerar protecció solar. Si està per fora, sí que projecta ombra sobre la obertura, i per tant, sí que es tracta d’una protecció solar.
 • Protecció solar tipus “film”: fina pel·lícula plàstica colora o incolora que es fixa per l’exterior del vidre.
 • Ram de paleta: Branca de la construcció que comprèn les feines que fan els paletes. (1)
 • Recinte habitable: “recinte interior destinat a l’ús de persones la densitat d’ocupació i temps d’estada, exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades.” En edificis residencials, es consideren recintes habitables els dormitoris, menjadors, biblioteques, salons… (2)
 • Recinte no habitable: “recinte interior no destinat a l’ús permanent de persones o l’ocupació del qual, per ser ocasional o excepcional i per ser baix el temps d’estança, només exigeix unes condicions de salubritat adequades. En aquesta categoria s’inclouen explícitament com a no habitables els garatges, trasters, cambres tècniques i golfes no condicionats, i les seves zones comuns.” (2)
 • Tendal: Tros de tela que, mantingut estès a certa distància de terra, serveix per a fer ombra o d’aixopluc. (1)
 • Transmitància tèrmica: “fluxe de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea per la diferència de temperatures dels medis situats a cada costat de l’element que es considera.” (2) Les seves unitats són W/m2K. Aquesta característica permet comparar el grau d’aïllament dels diferents elements constructius: quan menor és el valor de la transmitància, més aïlla l’element. Per exemple, una finestra amb un marc metàl·lic sense el trencament del pont tèrmic (30% de la obertura) i vidre senzill té una transmitància de 5.76 W/m2.K. En el cas d’una finestra amb un marc de fusta de gruix 70mm (30% de la obertura) i vidre senzill té una transmitància de 4.59 W/m2.K. Es poden consultar les transmitàncies a la norma UNE-EN ISO 10077-1.
 • Trencament del pont tèrmic: veure Pont tèrmic.
 • Vidre simple: una sola capa de vidre.
 • Vidre doble: dues capes de vidre separades per una cambra d’aire o d’un altre gas.
  Vidre doble SGG CLIMALIT PLUS con SGG PLANISTAR.
  Font: es.saint-gobain-glass.com
 • Zona climàtica: El Codi Tècnic de l’Edificació defineix 12 zones climàtiques en funció de la severitat climàtica d’hivern (A, B, C, D, E) i d’estiu (1, 2, 3, 4) de la localitat en qüestió. S’exclouen les combinacions impossibles per a la climatologia espanyola. (2)

Fonts:

 1. Termcat, Centre de Terminologia creat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, el 1985. www.termcat.cat
 2. Código técnico de la edificación. Documento básico HE Ahorro de energía. www.codigotecnico.org
 3. Marcado CE para ventanas y puertas peatonales exteriores. Preguntas frecuentes. Documento elaborado por Asefave (asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 4. FSC España (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal). Asociación para promover el uso racional de los productos y servicios del monte. www.fsc-spain.org
 5. PEFC són les sigles de Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Es tracta d’una organització no governamental independent sense ànim de lucre, fundada el 1999 que promou la gestió sostenible dels boscos mitjançant una certificació independent emesa per una tercera part. El PEFC. www.pefc.org
 6. Veure la imatge del “Diccionari visual de la construcció” del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.