Requisits

Requisits tècnics

 • Es consideraran subvencionables les actuacions següents:
  1. La renovació de finestres i altres obertures com portes vidrieres o claraboies a Catalunya per d’altres més eficients així com la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar d’obertures (persianes, gelosies, lamel·les, tendals).
  2. Les actuacions de renovació o incorporació de proteccions solars, només seran subvencionables en cas de que vagin acompanyades d’una renovació o substitució d’obertura.

  Per saber les actuacions que es consideraran subvencionables en termes més tècnics s’ha de llegir l’article 8 de l’ORDRE ECF/XXX/2009, de XX de XXXX.

Requisits del beneficiari

 • Es consideraren beneficiaris i podran acollir-se als ajuts totes les persones físiques i jurídiques (sempre i quan realitzin una activitat comercial o d’atenció al públic) que siguin empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia o persones físiques que es relacionen a continuació:
  1. Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: Famílies (les comunitats de Propietaris, i Comunitats de Béns s’inclouen dins d’aquesta consideració).
  2. Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges: Empreses privades, Institucions sense finalitat de lucre, Fundacions, Altres ens corporatius.
 • Tots els beneficiaris de les actuacions hauran de complir els requisits següents:
  1. El sol·licitant no ha de trobar-se en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.
  3. Els beneficiaris per a habitatges particulars hauran de complir el requisit d’estar empadronats a l’habitatge on s’efectuen les accions objecte d’aquestes subvencions.
  4. Els beneficiaris per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d’habitatges hauran de complir els requisits següents:
   • Per a tots els beneficiaris excepte els que s’integren a la partida pressupostària de famílies, i en els casos que el nombre de treballadors de la plantilla superi els 50, complir amb l’obligació que estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).
   • No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
   • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
   • No trobar-se en cap altre dels supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
   • Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
   • En el cas d’empreses, segons la definició comunitària d’empresa recollida a la disposició addicional segona d’aquesta Ordre, no tractar-se d’una empresa en crisis segons definició comunitària recollida a les Directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisis. (DOUE C 244 de 01.10.04).
   • En cas de ser una empresa segons la definició comunitària d’empresa recollida a la disposició addicional segona d’aquesta Ordre que estigui subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, haurà d’haver reemborsat l’import de l’ajut més els interessos corresponents de l’ordre de recuperació.
   • Declaració i indicació dels mitjans que l’entitat utilitzarà com a mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe als seus centres de treball, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que modifica el Text refós de la Llei de Finances públiques de Catalunya.
 • En cas de devolució de la instal·lació subvencionada, el beneficiari haurà de retornar a l’ICAEN els diners corresponents a l’ajut.
 • En l’ordre podreu trobar tota la informació referent al Pla Renova’t de finestres: ORDRE ECF/XXX/2009, de XX de XXXX, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2010.